REGULAMIN
KONKURSU DLA PRENUMERATORÓW „Łowca Polskiego”

§ 1.
Postanowienia ogólne

1.    Podmiotem organizującym konkurs wiedzy (w dalszej części zwanym Konkursem) dla prenumeratorów czasopisma „Łowiec Polski” jest spółka z o.o. pod firmą „Łowiec Polski” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-029) ul. Nowy Świat 35, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000180476 (w dalszej części zwanym Organizatorem.)
2.    Konkurs przeprowadzany jest na łamach czasopisma „Łowiec Polski” (w dalszej części zwanego Czasopismem) na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (w dalszej części zwanym Regulaminem).
3.    Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę Konkursu.
4.    Organizator prowadzi Konkurs dla prenumeratorów Czasopisma w celu reklamy Czasopisma, przybliżenia informacji  o  Organizatorze Konkursu, oraz propagowaniu nawyku czytania Czasopisma, którego wydawcą jest Organizator.
5.    Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471).
6.    Nagrodą główną w Konkursie (w dalszej części zwana Nagrodą) jest sztucer myśliwski Steyer Mannlicher model CL II w kalibrze 7 × 64 z otwartymi przyrządami celowniczymi i przyśpiesznikiem, z lufą długości 558 mm kutą na zimno.
7.    Fundatorem Nagrody jest firma „Hubertus Pro Hunting” z siedzibą w warszawie (00-138) przy ul. Ptasiej 4a (w dalszej części zwana Fundatorem).

§ 2.
Czas trwania, przedmiot konkursu i zasady przyjmowania zgłoszeń

1.    Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i rozpoczyna się w 1 lutego 2018 roku o godz. 00.01 i trwać będzie do 31 maja 2018 roku godz. 23.59.
2.    W Konkursie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, będące prenumeratorami Czasopisma w 2018 roku i spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3.    Zadaniem w Konkursie jest przesłanie w formie pisemnej na adres Organizatora powyżej prawidłowych odpowiedzi na 4 (cztery) pytania zamknięte zamieszczone Czasopiśmie na specjalnych kuponach w kolejnych numerach 2/2018, 3/2018, 4/2018 i 5/2018.
4.    Uczestnikiem Konkursu (w dalszej części zwanym Uczestnikiem) staje się osoba, która poda prawidłowe odpowiedzi na pytania zamieszczone na kuponach, złoży na nich stosowny podpis i w formie tradycyjnej (za pośrednictwem poczty, kuriera etc.) dostarczy je na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs dla prenumeratorów „Łowca Polskiego”.
5.    Termin przesłania przez Uczestnika zgłoszenia Konkursowego (w dalszej części zwanego Zgłoszeniem) trwa do 29 czerwca 2018 roku. W przypadku wątpliwości decyduje data na stemplu pocztowym.
6.    Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7.    Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania od Uczestników Konkursu pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku, jednakże ma on prawo – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – weryfikować status Uczestnika Konkursu we wskazanym zakresie. W przypadku braku odpowiedzi lub udzielenia odpowiedzi potwierdzającej status, o którym mowa powyżej, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.
8.    Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

§ 3.
Zasady przyznania nagród, ogłoszenie wyników i zasady przekazania nagród

1.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia laureata Konkursu (w dalszej części zwanego Laureatem), Organizator powoła komisję (w dalszej części zwaną Komisją). W skład Komisji wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora, zgodnie z protokołem powołania Komisji.
2.    Laureatem Konkursu zostaje Uczestnik, który jako pierwszy (w razie wątpliwości decyduje data stempla pocztowego) przekaże Organizatorowi prawidłowe Zgłoszenie Konkursowe.
3.    Komisja sprawdzi czy przesłane kupony zawierają prawidłowe odpowiedzi na zadane pytania oraz pochodzą od Uczestników spełniających kryteria wskazane w § 2, wyłaniając Laureata Konkursu w terminie nie później niż do końca lipca 2018 roku.
4.    Za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Zgłoszeniu Konkursowym Komisja ustali z Laureatem i Fundatorem najdogodniejszy moment przekazania Nagrody, które odbędzie się w siedzibie Fundatora w terminie do końca sierpnia 2018 roku.
5.    W skład Nagrody wchodzi także nagroda pieniężna, przeznaczona na pokrycie podatku odpowiadająca równowartości 11,11 proc. wartości Nagrody.
6.    Nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 5 powyżej zostanie pobrana od Laureata przez Organizatora w chwili, w której Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi, z przeznaczeniem na zapłatę podatku dochodowego od Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
7.    W przypadku nieodebrania nagrody w terminie do końca sierpnia 2018 roku, pozostanie ona do dyspozycji Organizatora.
8.    Publiczne ujawnienie Laureata Konkursu zostanie dokonane na łamach Czasopisma w numerze 9/2018 roku, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 powyżej.

§ 4.
Dane osobowe

1.    Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagrody Laureatowi Konkursu. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi udział w Konkursie, w tym wydanie Nagród.
2.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3.    Dane osobowe uczestników konkurs przetwarzane będą w zakresie określonym w Regulaminie, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagrody Laureatowi.
4.    Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem pełnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz publiczne wykorzystanie wizerunku Laureata na łamach Czasopisma i stronach internetowych Organizatora i Fundatora oraz prowadzonych przez nich profilach w mediach społecznościowych.

§ 5.
Postępowanie reklamacyjne

1.    Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu.
2.    Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, najpóźniej do 7 dni od dnia opublikowania ostatecznych wyników głosowania. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.
3.    Reklamacje należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres: „Łowiec Polski” Sp. z o.o. 00-029 Warszawa ul. Nowy Świat 35. Na kopercie powinien znajdować się dopisek dopiskiem: Konkurs dla prenumeratorów „Łowca Polskiego” – Reklamacja.
4.    Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
5.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Zarząd Spółki „Łowiec Polski” w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
6.    Decyzja Zarządu Spółki jest ostateczna w regulaminowym trybie odwoławczym,

§ 6.
Postanowienia końcowe

1.    Pełna treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowego serwisu www.lowiecpolski.pl przez okres trwania konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia do ogłoszenia wyników.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
3.    Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagrody wygranej przez Laureata Konkursu (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej Nagrodą).
4.    Niniejszy regulamin może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie spowoduje utraty praw nabytych przez Uczestników Konkursu. O treści zmian regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej www.lowiecpolski.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Organizator zobowiązuje się do utrzymania takiej informacji na wskazanej stronie www przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. W razie, gdy Uczestnik, który dokonał Zgłoszenia konkursowego nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W powyższym przypadku, brak akceptacji nowej treści Regulaminu przez Uczestnika jest równoznaczne z wycofaniem Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika.
5.    Każde naruszenie Regulaminu Konkursu skutkuje uniemożliwieniem Uczestnikowi dalszego udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
6.    W przypadku, gdy zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, pełną i wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
7.    Uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
8.    Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych osobowych są całkowicie dobrowolne, a także oznaczają, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje jego treść oraz jest świadomy praw i obowiązków z nim związanych.
9.    Materiały reklamowo-promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
10.    Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
11.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Warunki uczestnictwa w Konkursie fotograficznym
im. Włodzimierza Puchalskiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji naszego konkursu fotograficznego.
Spośród nagrodzonych, wyróżnionych oraz wytypowanych przez jury na wystawę prac zostaną wyłonione:

Grand Prix – którego laureat otrzyma
Medal im. Włodzimierza Puchalskiego
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Ponadto przyznane zostaną nagrody za najlepsze zdjęcie w każdej z trzech kategorii – gdzie nagroda pieniężna za pierwsze miejsce wynosi 1000 zł.
Nadesłane prace będą oceniane w następujących kategoriach:

• piękno
• ruch
• sceny myśliwskie

W każdej kategorii można nadsyłać fotografie czarno-białe i barwne. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 5 zdjęć do każdej kategorii. Wszystkie nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej, dołączając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres puchalski@lowiec.com.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2017 roku.

Redakcja

Warunki uczestnictwa w corocznym konkursie fotograficznym Łowca Polskiego im Włodzimierza Puchalskiego
 1. Organizatorem konkursu fotograficznego im Włodzimierza Puchalskiego jest „Łowiec Polski” Sp. z o.o., zwany dalej ORGANIZATOREM, z siedzibą w Warszawie przy ul Nowy Świat 35
 2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.lowiecpolski.pl i jest dostępny dla wszystkich fotografujących
 3. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
  -piękno
  -ruch
  -sceny myśliwskie
 4. Zdjęcia należy przesyłać zdjęcia drogą elektroniczną wcześniej wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony  www.lowiecpolski.pl zakładka KONKURSY – KONKURS FOTOGRAFICZNY   
 5. Zdjęcia należy przesyłać na podany adres e-mail w ilości do 5 sztuk w jednej wiadomości. Muszą być zapisane w formacie .jpg a  wielkość jednego  pliku ma wynosić od 2MB do 10MB
 6. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane w postaci papierowej
 7. Nie zezwala się stosowania fotomontaży oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru zdjęcia. Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych plików celem nadania im właściwej kolorystyki, kontrastu i kadrowania
 8. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik akceptuje warunki konkursu. Każda nieprawidłowość  ujawniona na  dowolnym etapie  konkursu podlega dyskwalifikacji jego uczestnika
 9. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 5 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.
 10. Zgłoszenia prac do konkursu są przyjmowane do 30 kwietnia 2017 roku
 11. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu uczestnik składa oświadczenie o przysługujących mu wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich do przesłanych zdjęć.
 12. Każde zdjęcie musi być zaopatrzone w tytuł oraz, jeśli tego wymaga – opis.
 13. Autor wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej, publikacje w Łowcu Polskim oraz materiałach promujących konkurs fotograficzny.
 14. Publikacje w innych wydawnictwach będą honorowane wg obowiązujących w redakcji stawek.
 15. Konkurs jest rozstrzygany w dwóch etapach: przyznanie nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach oraz przyznanie Grand Prix konkursu po powiększeniu zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na wystawę.
 16. Grand Prix będzie przyznane przez kapitułę a autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.
 17. W każdej kategorii za pierwsze miejsce autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.
 18. Jury  może dokonać innego podziału nagród, łącznie z nie przyznaniem pierwszej nagrody.
.

Przeczytaj poradnik krok po kroku jak zgłosić się do konkursu - kliknijWielki konkurs Puchalskiego

W tym roku mija 90 lat od chwili, gdy na naszych łamach po raz pierwszy została ogłoszona informacja o konkursie fotograficznym. Nikt nie mógł przewidzieć, że po dziewięćdziesięciu latach Konkurs Fotograficzny „Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w świecie fotografii przyrodniczej.


Jesteśmy bardzo dumni, że nasza redakcja jest organizatorem przypuszczalnie najstarszego konkursu fotograficznego na świecie! A było to dokładnie w 1926 roku. Początki były trudne i nie możemy ich porównywać do dzisiejszych czasów. Aparaty fotograficzne gościły wtedy wyłącznie w bogatych domach lub zakładach fotograficznych.

Dzisiaj za sprawą telefonów komórkowych dokumentujemy nasze wszystkie ważne chwile. Każdy może zmierzyć się i spróbować swoich sił w tej rywalizacji, szczególnie w kategorii „sceny myśliwskie”. Amatorski sprzęt raczej nie wystarczy, by wystawić swoje dzieła w pozostałych kategoriach. Większość przyrodniczych zdjęć powstaje cały czas przy użyciu profesjonalnych aparatów, do tego zaopatrzonych w kosztowne teleobiektywy.
W tym roku do konkursu im. Włodzimierza Puchalskiego zgłoszono 933 zdjęcia w trzech kategoriach: „piękno”, „ruch”, „sceny myśliwskie”. Jury powołane przez redakcję pod przewodnictwem redaktora naczelnego przyznało nagrody w poszczególnych kategoriach. Jednak najważniejsza nagroda i medal z wizerunkiem największego polskiego fotografika dopiero przed nami!

Poziom nadesłanych w tym roku zdjęć był bardzo dobry. Odnotować należy, że coraz więcej fotografii nadsyłanych jest do kategorii „sceny myśliwskie”. Pojawiają się zdjęcia z pomysłem, ale przeważają takie, które są standardem naszej łowieckiej dokumentacji. Dlatego w tym miejscu sugeruję wyjście do lasu z bliską lub zaprzyjaźnioną osobą na „myśliwską sesję”. Wyjście w celu zrobienia zdjęć, do których nie potrzeba kosztownego sprzętu, może ujawnić prawdziwy talent i przynieść wspaniałą nagrodę, a jeśli przy okazji będzie można zapolować, to będzie to niewątpliwy bonus dla myśliwego fotografa.

W przyrodniczych fotografiach coraz częściej widać wysoki poziom profesjonalizmu. Efekty zdjęć są typowe dla fotografowania z czatowni. Kadr z perspektywą tuż przy ziemi, a przed obiektywem nie tylko drapieżniki. Osobom niewtajemniczonym trudno uwierzyć, że efekt, który widzimy, okupiony jest niekiedy czatowaniem przez kilka dni w pełnym ukryciu, przy wcześniej położonej przynęcie.

Od późnej jesieni do końca zimy fotograficy, podobnie jak myśliwi, mozolnie wypracowują spotkania z rzadkimi mieszkańcami pól i lasów. Dzika przyroda jest jednak wszędzie i można wysypać kilka garści mieszanki ziaren zbóż, by już po kilku godzinach cieszyć się udanymi kadrami z udziałem wielu różnych skrzydlatych aktorów.
W zestawie tegorocznych zdjęć znalazły się wyjątkowe perełki, jak chociażby sceny przedstawiające wędrujące wydmami Pustyni Błędowskiej jelenie, które kojarzą się z afrykańskimi oryksami przemierzającymi Kalahari. Po obejrzeniu konkursowych zdjęć każdy przyzna, że polska przyroda wygląda niezwykle pięknie i tajemniczo w obiektywach naszych fotografów.

Jak co roku konfrontacja autorów zdjęć z szerszą publicznością nastąpi w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, gdzie we wrześniu będzie miała miejsce wystawa pokonkursowa. Podczas gali powołana przez redakcję kapituła wybierze Grand Prix konkursu i przyzna Medal Puchalskiego za najlepsze zdjęcie tegorocznej edycji.

Wzorem poprzedniego roku w mediach społecznościowych – przede wszystkim na naszym internetowym profilu w portalu Facebook, pod adresem www.facebook.com/Lowiec.Polski/ – odbywać się będzie głosowanie publiczności, którego najważniejszym zadaniem będzie wskazanie laureata Nagrody Publiczności; tradycyjnie o wyborze zdecyduje największa liczba polubień, a autorzy najciekawszych komentarzy i najaktywniejsi promotorzy naszego konkursu otrzymają nagrody. Szczegóły opublikujemy na naszym profilu. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Andrzej Wierzbieniec

W XXI Konkursie Fotograficznym im. Włodzimierza Puchalskiego kategoriach konkursowych, zgodnie z regulaminem, przyznano następujące nagrody:

Kategoria PIĘKNO:
1. Adam Mańka
2. Łukasz Łukasik
3. Mateusz Matysiak

Kategoria RUCH:
1. Rafał Łapiński
2. Marcin Wielicki
3. Bogdan Bednarek

Kategoria SCENY MYŚLIWSKIE:
1. Artur Kułdosz
2. Grzegorz Foltyński
3. Szymon Bartosz

(kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Adam Mańka, Perkoz rdzawoszyi
Do fotografowania ptactwa wodnego Adam przygotowywał się od kilku lat. W 2010 roku zbudował pierwszą pływającą fototratwę. Ponieważ koszt jej samodzielnego wykonania był niewielki, tratwa zostawała na brzegu przez dwa miesiące sezonu fotograficznego. Gdy zaczynały się ptasie toki, możliwe było wabienie ptaków, które pozowały, podpływając blisko do fotografa. Na stawach hodowlanych pod Łodzią, gdzie fotografował Adam, występowały zaledwie trzy pary perkozów rdzawoszyich. Po okresie toków, ubrany w strój płetwonurka, zamaskowany siatką z poprzeplatanymi gałęziami, popychając przed sobą foto tratwę Adam zbliżał się do ptaków, cały czas fotografując. Nie wiadomo przecież, które zdjęcie będzie ostatnim… Adam Mańka ma w swoim archiwum zdjęć cztery gatunki perkoza. Brakuje rogatego, którego pragnie zdobyć do kolekcji.
Fotografia została wykonana aparatem Canon 1D MK IV i obiektywem 560 mm (ISO 500 – f 5,6 – czas 1/1000 s)


Łukasz Łukasik, Rewia mody
W okresie rui saren wabik jest dla Łukasza nieodłącznym towarzyszem wypadów z aparatem. Tym spotkaniom z rogaczami zawsze towarzyszą duże emocje. Podczas popołudniowego objazdu terenu w sierpniowe popołudnie zauważył rudą plamę wśród zieleni. Zatrzymał samochód i obserwował, jak kozioł walczył z wyimaginowanym rywalem, atakując parostkami krzak okolony pokrzywami. Na pisk kozy z wabika zareagował natychmiast. Ruszył w stronę Łukasza, niosąc na głowie zaplątaną w parostki pokrzywę – ślad po „walce”, która odbywała się jeszcze przed chwilą…
Fotografia została wykonana aparatem Canon 40D i obiektywem 100–400 mm (ISO 500 – f 7,1 –- czas 1/400 s)Mateusz Matysiak, Niedźwiadek
Mateusz Matysiak często jeździ w Bieszczady. Do spotkania z niedźwiedziem doszło podczas realizacji nowego projektu fotograficzno-filmowego. Sfotografowany ubiegłej wiosny w dolinie Sanu drugoroczny niedźwiadek został w sposób zupełnie naturalny przegoniony przez samca zabiegającego o względy jego matki w trakcie rui. Taki 50-kilogramowy malec uczy się samodzielnego życia z nadzieją na powrót pod opiekę matki. Jest aktywny przez cały dzień, czasem wręcz unikając nocy, pod osłoną której po lesie wędrują dorosłe, wrogo nastawione do malców samce.
Fotografia została wykonana aparatem Canon 1DX i obiektywem 200–400 mm (ISO 320 – f 5,6 – czas 1/1250 s)
Rafał Łapiński, Polowanie
Zdjęcie powstało pod koniec rykowiska w OHZ Nadleśnictwa Suwałki. Rafał leżał na skraju łąki i wabił jelenia byka. Ten, nie chcąc zostawić chmary, wysunął się tylko do połowy łąki. Za bykiem ruszyły łanie. Chłysty pozostały na skraju lasu. W pewnej chwili z lasu wybiegły młode byki gonione przez trzy wilki. Cały spektakl odbył się przy dziennym świetle, około godziny 10. Kilkadziesiąt minut później na łące pojawiła się ponownie chmara ze stadnym bykiem.
Fotografia została wykonana aparatem Canon 5D MK III i obiektywem 200–400 (f 5,6 – czas 1/300 s)Marcin Wielicki, Kozice
Dwudziestoma latami z aparatem fotograficznym i dużym doświadczeniem może się pochwalić Marcin, syn słynnego himalaisty Krzysztofa Wielickiego. Kocha góry i lubi w nich przebywać. Tatry, Babia Góra i Słowiński PN – to trzy miejsca w Polsce, gdzie może przebywać bez przerwy, nie nudząc się. Był taki okres w jego życiu, że w Tatry jeździł co dwa tygodnie. Podczas jednej z wypraw, pod koniec marca, zauważył duży kierdel kozic żerujących na odsłoniętym przez stopniały śnieg zboczu. Co jakiś czas dochodziło między nimi do potyczek. Wychodząc w nieznane, Marcin nie zabiera długich i ciężkich obiektywów. Nie dlatego, żeby się nie zmęczyć w górach, ale dlatego, że chwila nieuwagi może skończyć się upadkiem i uszkodzeniem cennego sprzętu.
Fotografia została wykonana aparatem Canon 5d MKIII i obiektywem 28–300 (ISO 160 – f 8 – czas 1/125 s)Bogdan Bednarek, Przeprawa
Bogdan Bednarek fotografuje na terenie całej Polski. Mieszka w Sosnowcu. Często odwiedza dolinę Baryczy, która zaskakuje go liczbą fotograficznych tematów. Zdjęcie powstało na jednym z kanałów. Było już po rykowisku. Nad Baryczą jelenie chętnie przebywają na licznych wyspach. W tym miejscu było jedno z wielu ich przejść. Wiatr był dobry. Bogdan zawsze zabiera ze sobą siatkę maskującą, której i tym razem użył.
Fotografia została wykonana aparatem Nikon D300s i obiektywem 500 mm (ISO 500 – f 4 – czas 1/2000 s)Artur Kułdosz, Na kaczki
Artur po raz czwarty wziął udział w naszym konkursie i trzykrotnie jego prace zostały zauważone przez jurorów. Jako myśliwy od 1997 roku poluje w KŁ „Cietrzew” z Warszawy, ale zdjęcie powstało podczas polowania na kaczki w zaprzyjaźnionym KŁ „Bażant” z Żar, na stawach w okolicach Mieszkowa. Mimo że tego dnia było mglisto, przedzierające się przez mgłę słońce w sposób szczególny rozświetlało krajobraz. Oświetlenie dodało zdjęciom tajemniczego wyrazu. Artur zrezygnował z zabierania na zbiorówki lustrzanki, która spisuje się dobrze podczas plenerów. Na polowania zabiera aparat kompaktowy, który podczas deszczu czy niskich zimowych temperatur trzyma „za pazuchą”.
Fotografia została wykonana aparatem Nikon Coolpix P 7700 (ISO 80 – f 8 – czas 1/160 s)Grzegorz Foltyński, Scena w lesie
Zdjęcie powstało podczas polowania hubertowskiego jesienią 2010 roku. Polowali myśliwi
z KŁ „Cyraneczka” z Warszawy. Grzegorz zaprzyjaźniony jest z myśliwymi i chętnie uczestniczy w polowaniach, robiąc dla myśliwych zdjęcia, które uzupełniają stronę internetową koła. Dobre kontakty zaowocowały zaproszeniem do odbycia stażu łowieckiego. Grzegorz jest młodym myśliwym,
po skończonym kursie i zdanych egzaminach. W tym roku zamierza rozpocząć przygodę z łowiectwem. Broń została już kupiona…
Fotografia została wykonana aparatem Nikon D70 i obiektywem 18–70 (f 5 – czas 1/400 s)Szymon Bartosz, Zrzuty
Szymon jest absolwentem warszawskiej SGGW i pracuje od blisko trzech lat w leśnictwie Sękowiec w Nadleśnictwie Lutowiska. Fotografuje głównie ptaki i ssaki. Wraz z narzeczoną organizuje dalekie wyprawy fotograficzne. W tym roku w maju był w Kazachstanie, a we wrześniu planuje zdjęciowy wyjazd do Iranu. Na przełomie lutego i marca podczas wspólnych spacerów po lesie zbierają przypadkowo znalezione zrzuty. Co ciekawe, Szymon nie ma szczęścia i może przejść obok leżącego zrzutu, nie widząc go. Z kolei jego narzeczona dostrzega poroża z dużej odległości i w naturalny sposób reaguje radością, podnosząc je z ziemi. Szymon brał udział we wcześniejszych edycjach naszego konkursu i zdobył już drugie miejsce za fotografię jemiołuszek. Jak dotychczas, jest to jego największe fotograficzne trofeum.
Fotografia została wykonana aparatem Sony A77M2 i obiektywem Sigma 70–200 mm (ISO 160 – f 6,3 – czas 1/40 s)

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u